Link 

Resources

Alzheimer’s Disease Association of the Philippines (ADAP)

Website sa English, Dementia at impormasyon sa pangangalaga sa dementia at mga video (ang ilan sa Filipino)

Website in English, Dementia and dementia care information and videos (some in Filipino)

Continence Foundation Australia

Demensya at pagkontrol ng pag-ihi at pagdumi

Dementia And Bladder And Bowel Control in Filipino

Family Caregiver Alliance

Mga fact sheet

Fact sheets

Alzheimer Society Ontario - finding your way

Website sa Filipino, impormasyon at video sa pangangalaga ng dementia at dementia

Website in Filipino, Dementia and dementia care information and videos